Nieuws

Buscombi jong ajax is omgezet in een gedeelde auto en buscombi

Woensdag 27 januari heeft in Amsterdam het vooroverleg plaatsgevonden voor de wedstrijd Jong Ajax – Go Ahead Eagles die op 15 februari a.s. wordt gespeeld. Een delegatie van de Supportersraad heeft aan dit overleg deelgenomen.

Op verzoek van de Politie te Amsterdam werd er voor de bezoekende supporters een verplichte buscombi opgelegd. Na inmenging van de Supportersraad heeft de Politie een en ander opnieuw bekeken, hetgeen heeft geresulteerd in het versoepelen van de vervoersregeling. Kortom, supporters zijn ook met de auto welkom! Wel heeft de Politie heeft hier strenge restricties aan verbonden; Go Ahead Eagles zal hier op een later tijdstip meer informatie over geven.

Een kleine overwinning voor zowel supporters als Club. Wij hopen dat dit in de toekomst leidt tot nog meer mooie resultaten!

 

——————————————————————————————————————————————

Vergaderdata Supportersraad 2016

 

Aanvang: 20:00 uur
Datum Week Wie Locatie
januari 2016 geen vergadering 2
maandag 1 februari 2016 5 Leden en GAE Spelershome
maandag 7 maart 2016 10 Alleen leden Supportershome
maandag 4 april 2016 14 Leden en GAE Spelershome
maandag 2 mei 2016 18 Alleen leden Supportershome
juni 2016 geen vergadering
maandag 4 juli 2016 27 Leden en GAE Spelershome
maandag 1 augustus 2016 31 Alleen leden Supportershome
maandag 5 september 2016 36 Leden en GAE Spelershome
maandag 3 oktober 2016 40 Alleen leden Supportershome
maandag 7 november 2016 45 Leden en GAE Spelershome
maandag 12 december 2016 50 Alleen leden Supportershome

——————————————————————————————————————————————

Kosten- en baten uitwedstrijden 2013-2014

Go Ahead Eagles heeft over het seizoen 2013/2014 in totaal 18 uitwedstrijden georganiseerd voor haar supporters. Omdat de club graag transparant wil zijn naar de supporters zijn de kosten en baten voor de uitwedstrijden inzichtelijk gemaakt.

Totaal over deze uitwedstrijden heeft de club doorberekend aan haar supporters een bedrag van 155.159 euro. In totaal zijn er aan kosten gemaakt:
– 55.006 euro voor vervoerskosten;
– 92.844 euro voor toegangskaarten;
– 13.516 euro voor kosten van de verplicht in zetten stewards.
Vier wedstrijden zijn puur en alleen een autoregeling geweest en daarvoor zijn dus geen vervoerskosten gemaakt.

De totale baten zijn dus 155.159 euro en de directe kosten zijn 161.366 euro. De club draagt dus zelf bij een bedrag van 6.207 euro (over 18 wedstrijden dus gemiddeld 345 euro).

Ook is er nog een schade post op deze wedstrijden (supporters die niet op komen dagen en schades die clubs ingediend hebben bij onze club) van 12.332 euro, hiervan heeft de club op de verantwoordelijke personen 6.000 euro kunnen verhalen. Blijft dus een bedrag van 6.332 euro over die de club voor eigen rekening heeft genomen.

De club heeft dus in totaal een negatief resultaat van 12.538 euro over dit seizoen gemaakt. Hiervoor heeft de club voor komend seizoen voor iedere uitwedstrijd een kleine reservering pp heeft opgenomen.

——————————————————————————————————————————————

E-mail aan Edwin Lugt

Vandaag heeft het bestuur van de Supportersraad onderstaand bericht verzonden aan Edwin Lugt:

Beste Edwin,

Naar aanleiding van de onrust van de afgelopen weken over enkele stadionverboden, richten wij ons graag tot jou met het volgende.

Wij gaan niet inhoudelijk in op de specifieke casussen, omdat wij niet over alle feiten beschikken. Duidelijk is ook dat om privacyredenen deze informatie niet openbaar gemaakt kan worden. Uit de vele reacties van supporters blijkt wel een belangrijk aspect waar in de vergaderingen van de Supportersraad vaker over is gesproken: vertrouwen. Het is duidelijk dat bij veel supporters het vertrouwen in het proces rondom het handhaven van het huisreglement ontbreekt. Het kost veel moeite om vertrouwen te verdienen en het verliezen van vertrouwen gaat erg snel. Een belangrijk middel om vertrouwen te verdienen is transparantie. Daarom juichen wij het gestarte onderzoek, waarbij ook supporters zijn uitgenodigd, van harte toe.

Een belangrijk aspect waarmee ook vertrouwen verdiend wordt, is het borgen van onpartijdigheid bij zowel de handhavende partij (stewards en beveiliging) als het orgaan dat over sancties beslist. Als daarbij alleen al de indruk bestaat van belangenverstrengeling, ongeacht of dit terecht is of niet, dan moet dit geadresseerd worden. De acties die hiervoor in gang zijn gezet, zijn een goede start. Wij verwachten dat dit zal leiden tot transparantie in het proces en aanpassingen als dat nodig blijkt te zijn, waardoor vertrouwen bij supporters terug verdiend kan worden.

Graag benadrukken wij dat duidelijke communicatie ook een belangrijke rol speelt in de transparantie. De communicatie die wordt verzonden als er sprake is van een mogelijke sanctie, heeft bij veel supporters het gevoel opgeroepen dat er sprake is van veroordeling zonder wederhoor. In de vergaderingen is deze communicatie de afgelopen jaren al meerdere keren ter sprake gekomen, maar dit heeft jammer genoeg niet tot aanpassing geleid. Wij realiseren ons dat Go Ahead Eagles dit niet eenzijdig kan veranderen omdat zij niet de enige partij is hierbij. Wel hopen wij dat het belang hiervan nu duidelijker is geworden, en alle betrokken partijen overtuigd kunnen worden dat aanpassing essentieel is.

Wij vertrouwen erop dat de door ons genoemde aandachtspunten goed belicht zullen worden in het onderzoek. Wij bieden Go Ahead Eagles graag onze diensten aan door middel van advisering en/of hulp bij verandering van communicatie waar nodig.

Met vriendelijke groet,

Willem Vink
Voorzitter
Supportersraad Go Ahead Eagles

——————————————————————————————————————————————

Bestuursverkiezingen Supportersraad 2015-2016

Het einde van de zittingstermijn van twee jaar van het huidige bestuur van de Supportersraad is in zicht. De huidige bestuursleden W. Vink (voorzitter) en H. Stokkink (secretaris) staan voor de keuze of zij zich herkiesbaar willen stellen. Door het vertrek van de vicevoorzitter en vicesecretaris tijdens deze zittingstermijn, zijn die posities nu niet bezet. De Supportersraad hoopt met een weer volledig bestuur aan de nieuwe zittingstermijn te beginnen.

De komende jaren heeft de Supportersraad als doel om de samenwerking met onder meer Supporterscoördinator Thea Norder verder vorm te geven en samen de vertegenwoordiging van de supporters verder te professionaliseren.

De verkiezingen
De Supportersraad schrijft met dit bericht de bestuursverkiezingen uit voor de zittingstermijn 2015-2016 en nodigt de leden van de Supportersraad uit zich verkiesbaar te stellen. Je kunt je verkiesbaar stellen door voor 1 november 2014 een e-mail te sturen naar supportersraadgae@hotmail.com. Geef daarbij op voor welke functie je verkiesbaar stelt en waarom. In de vergadering van maandag 3 november worden de verkiezingen gehouden.

Ook supporters die nu geen lid zijn van de Supportersraad, mogen lid worden en zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie. Heb jij ideeën over hoe de Supportersraad zich kan verbeteren? Wordt dan lid van de Supportersraad en praat mee over supportersgerelateerde zaken. Ook als je geen belangstelling hebt voor een functie in het bestuur maar wel wilt helpen in het vertegenwoordigen van de supporters van Go Ahead Eagles, ben je van harte welkom. Wil je zonder verplichting aanschuiven bij een vergadering om te kijken hoe dit gaat? Stuur dan een e-mail naar supportersraadgae@hotmail.com. Je bent van harte welkom. Op maandagavond 3 november vergadert de Supportersraad met de vertegenwoordigers van Go Ahead Eagles. Op maandagavond 1 december vergaderen de leden van de Supportersraad onderling. Op www.sr-gae.nl/vergaderingen vind je een week voor de vergadering de agenda.

Omschrijving van de bestuursfuncties
Het bestuur van de Supportersraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een vicevoorzitter en een vicesecretaris. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor supporters, de Supporterscoördinator, vertegenwoordigers van Go Ahead Eagles of andere personen, bijvoorbeeld van de media. Hij bewaakt de binnenkomende e-mails en onderneemt actie of zet acties uit waar nodig. De vergaderingen van de supportersraad zit hij voor. De rol van voorzitter is ook een coördinerende en ondersteunende rol bij acties die binnen de Supportersraad plaatsvinden. De secretaris neemt het administratieve aspect voor zijn rekening. Hij beheert de gegevens van de leden, stelt de agenda op voor vergaderingen en notuleert bij de vergaderingen. Hij ondersteunt ook de voorzitter in zijn werkzaamheden waar nodig. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter als dit nodig is en de vicesecretaris doet hetzelfde voor de secretaris. Ook ondersteunen zij in de werkzaamheden van de voorzitter of de secretaris waar dit kan of nodig is. Het gehele bestuur neemt besluiten als er geen meerderheid van stemmen is onder de leden van de Supportersraad. Naast deze taken zijn er binnen de Supportersraad ook taken die niet specifiek aan het bestuur zijn verbonden, maar waar een bestuurslid wel een rol in kan spelen, zoals het schrijven van stukjes voor de website en het beheer hiervan of het deelnemen in werkgroepen voor specifieke onderwerpen.

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Of wil je lid worden van de Supportersraad? Stuur dan een e-mail naar supportersraadgae@hotmail.com. Of kijk voor informatie op www.sr-gae.nl.

——————————————————————————————————————————————

 

Thea Norder wordt supporterscoördinator

De vertegenwoordiging en ondersteuning van supporters van Go Ahead Eagles bestaat uit 3 groeperingen. De Supportersvereniging is de grootste en bestaat sinds 1933. Veel supporters zijn lid van de Supportersvereniging en zij verzorgt onder andere de catering in het stadion. De Supportersraad bestaat uit een groep vrijwilligers die gevraagd en ongevraagd advies geven aan Go Ahead Eagles over alles wat supporters aangaat. Fan Support heeft als doel positieve verbinding te verkrijgen tussen supporters en Go Ahead Eagles en focust zich hierbij op de overenthousiaste supporters.

Go Ahead Eagles is continue op zoek naar verbeteringen om het belang van de supporter centraal te stellen. Het afgelopen seizoen zijn hierin al goede stappen gemaakt. De volgende stap is het invulling geven aan de rol van supporterscoördinator. Go Ahead Eagles heeft hierover diverse gesprekken gevoerd met de supportersgroeperingen om aan hen de vraag voor te leggen hoe zij hier tegenaan kijken.

In die gesprekken bleek dat veel van de taken en verantwoordelijkheden die volgens de KNVB horen bij een supporterscoördinator, al ingevuld worden door de 3 bestaande groeperingen. Vanuit de supportersgroeperingen was het idee dat verbetering mogelijk is door een supporterscoördinator die samenwerkt met deze groeperingen en onder andere het gezicht is van de vertegenwoordiging van de supporters. Vanuit de supporters neemt Thea Norder deze rol op zich. Zij zal zich onder andere inzetten voor de supporters bij de vooroverleggen van de uitwedstrijden en zal meedenken in de communicatie hierover. Ook is Thea het aanspreekpunt binnen en buiten het stadion voor supporters. Thea zal in haar rol als supporterscoördinator worden ondersteund door leden van de Supportersraad, de Supportersvereniging en Fan Support.

Vanuit Go Ahead Eagles houdt Martijn Hegeman zich nadrukkelijk bezig met supporterszaken. Martijn zal voor Thea het centrale aanspreekpunt zijn en hij zet zich in binnen de organisatie van Go Ahead Eagles om het inbedden van het supportersbelang in de activiteiten verder te verbeteren.

De komende tijd wordt door de vertegenwoordiging van supporters en Go Ahead Eagles verder gepraat over de invulling van rol van supporterscoördinator en worden nadere afspraken gemaakt over de samenwerking.

Supporters kunnen Thea bereiken via het e-mailadres: info@supporterscoordinatorgae.nl

Meer informatie over de Supportersraad: www.sr-gae.nl

Meer informatie over de Supportersvereniging: www.sv-gae.nl

 

——————————————————————————————————————————————

 

Prijzen Seizoen Clubcard 2014-2015

Een prachtig seizoen zit erop en een nieuw seizoen komt er al weer snel aan. Het is de tijd van het jaar voor het verlengen van de Seizoen Clubcard. Binnenkort valt het formulier voor het verlengen weer op de mat. Als Go Ahead Eagles prijsstijgingen door wil voeren, is het gebruikelijk dat dit in overleg met de Supportersraad gebeurt. Dit is gedaan voor de prijzen van de Seizoen Clubcard 2014-2015 en wij willen jullie hier graag over informeren.

Prijsstijging

Een Seizoen Clubcard voor Go Ahead Eagles is, zeker in vergelijking met andere eredivisieclubs, niet duur. Go Ahead Eagles wil dit graag zo houden om toegankelijk te blijven voor alle supporters. Wel is er altijd behoefte aan meer budget en die twee belangen moeten tegen elkaar worden afgewogen. Als Supportersraad spraken wij hier ook over met diverse supporters, velen gaven aan begrip te hebben voor een hogere prijs. Besloten is om een kleine prijsstijging door te voeren, gemiddeld komt ongeveer 5 euro bij de prijs op.

Korting voor bestaande Seizoen Clubcardhouders vervalt

Het was gebruikelijk om bestaande Seizoen Clubcardhouders een korting van 15 euro te geven. Dit was enerzijds een beloning voor trouwe supporters en anderzijds een financiële prikkel om te verlengen. Hiermee wilde men het stadion zo vol mogelijk te krijgen en houden. Afgelopen seizoen bestond echter het overgrote deel van de supporters juist uit Seizoen Clubcardhouders. Nu iedereen een korting geven zou voor velen juist resulteren in een prijsverlaging. Mede uit de wens om extra inkomsten te genereren, is besloten de korting te laten vervallen. Dit betekent wel dat voor de supporters die al in de Jupiler League een Seizoen Clubcard hadden en die vorig seizoen met korting hebben verlengd, de prijsstijging per saldo nu groter is: gemiddeld ongeveer 20 euro.

Geen prijsverhoging voor vak 2

Omdat de prijzen voor vak 2 in verhouding al wat hoger waren, is voor dat vak geen prijsverhoging doorgevoerd. Wel is ook voor vak 2 de korting vervallen.

Onjuiste prijzen op de Seizoen Clubcard van afgelopen seizoen

Niet iedereen zal uit zijn hoofd weten wat de prijs het afgelopen seizoen was en velen doen wellicht hetzelfde als wij: even op de Seizoen Clubcard kijken. Daar stonden bij ons echter foutieve prijzen op, namelijk de Jupiler League prijzen. Misschien is dat bij jullie ook zo. Om verwarring te voorkomen, wijzen we jullie daar graag nog even op.

De prijzen van vorig seizoen en komend seizoen op een rij

Voor jullie gemak hebben we de prijzen van de Seizoen Clubcard van het afgelopen seizoen en van het komende seizoen op een rij gezet.

 

Volledige prijzen SCC 2013-2014 en 2014-2015

Tribune Vak Prijs ’13-‘14 Prijs ’14-‘15 Stijging Stijging incl. vervallen korting
Hoofdtribune 2 € 340,00 € 340,00 € 15,00
Hoofdtribune 3/3V € 230,00 € 235,00 € 5,00 € 20,00
Hoofdtribune 4/4V € 230,00 € 235,00 € 5,00 € 20,00
Brinkgreverwegtribune 5-9 € 190,00 € 195,00 € 5,00 € 20,00
IJsseltribune 10-15 € 190,00 € 195,00 € 5,00 € 20,00
IJsseltribune (familie) 16-17 € 185,00 € 190,00 € 5,00 € 20,00
Leo Halletribune 18-22 € 135,00 € 140,00 € 5,00 € 20,00

 

Prijzen met 65+ korting en voor kinderen SCC 2013-2014 en 2014-2015

Tribune Vak Prijs ’13-’14 65+ Prijs ’14-’15 65+ Prijs ’13-’14 kinderen Prijs ’14-’15  kinderen
Hoofdtribune 3/3V € 190,00 € 195,00
Hoofdtribune 4/4V € 190,00 € 195,00
Brinkgreverwegtribune 5-9 € 165,00 € 170,00
IJsseltribune 10-15 € 165,00 € 170,00 € 165,00 € 170,00
IJsseltribune (familie) 16-17 € 160,00 € 165,00 € 62,50 € 70,00
Leo Halletribune 18-22 € 102,50 € 110,00 € 87,50 € 95,00

 

Als Supportersraad hadden wij geen bezwaren tegen deze prijsstijging, mede ook op basis van de gesprekken die wij hierover met diverse medesupporters voerden. Wij hopen dat jullie je ook kunnen vinden hierin en op deze manier graag ons Go Ahead Eagles willen helpen aan wat extra inkomsten die zo nodig zijn.

 

——————————————————————————————————————————————

 

Uitwedstrijden soap duurt voort

De uitwedstrijden van Go Ahead Eagles zijn in dit eredivisieseizoen een gevoelig punt bij de supporters doordat ons vaak ten onrechte een busreis wordt verplicht. In verschillende gesprekken met Go Ahead Eagles gaven wij als Supportersraad aan dat naast de inspanningen om goede vervoersregelingen te krijgen, goede communicatie hierover van groot belang is. Hoewel wij verbeteringen zien, blijft dit toch moeilijk en wij zullen hier wederom over in gesprek gaan met Go Ahead Eagles. De laatste aflevering in de soap is Feyenoord uit.

In de afgelopen vergaderingen spraken wij met Go Ahead Eagles en de Supportersvereniging over het organiseren van een treincombi. Hoewel dit een dure combi zou worden, zou een treincombi gevoelens van nostalgie oproepen bij veel supporters. Daarbij gaven we aan dat als een autocombi mogelijk was, dit wel de voorkeur zou krijgen, gezien de grotere vrijheid van de bezoekende supporters. Duidelijk was namelijk al dat een treincombi grote beperkingen zou hebben, zoals het ontbreken van catering en het niet mee kunnen nemen van spandoeken en vlaggen door het sfeerteam. Die autocombi is er nu, zij het dat het laatste stuk van de reis wel per bus moet plaatsvinden. Waarom? En waarom de prijs van 28 euro? De Supportersvereniging was aanwezig bij het vooroverleg en gaf ons informatie die dit duidelijker maakt.

De lokale driehoek in Rotterdam gaf in het overleg aan dat Feyenoord – net als Go Ahead Eagles – een parkeerprobleem heeft. Men geeft ook aan dat men benieuwd en terughoudend kijkt naar onze supportersschare. Als de wedstrijd vlekkeloos verloopt, zal de uitwedstrijd in het komende seizoen wellicht een mildere variant zijn. Voor nu schaalt men de wedstrijd in als categorie B en zijn wij verplicht tenminste het laatste stuk per bus te reizen. De auto’s van de Go Ahead Eagles supporters staan veilig op een afgesloten parkeerterrein dat eigendom is van de Gemeente Rotterdam. Onrechtvaardig? Wij denken van wel. Maar van een betere vervoersvorm dan dit wilden politie en Gemeente Rotterdam niets weten.

Een kaartje voor het uitvak van de Kuip kost normaal gesproken EUR 28,50. Feyenoord biedt deze kaartjes vanwege de combi aan voor de prijs van EUR 17,10. De kosten van de bus en een opslag voor administratie- en stewardkosten brengt de prijs voor de ‘autocombi’ op de reeds bekende EUR 28,- Naast Go Ahead Eagles kregen ook FC Utrecht, FC Twente en FC Groningen deze vervoersvorm opgelegd.

De Supportersraad en de Supportersvereniging blijven in gesprek met Go Ahead Eagles en de clubs en overheden die we bezoeken en blijven pleiten voor betere vervoersregelingen en goede communicatie hierover. Ook enkele supporters buiten deze supportersvertegenwoordigingsgroepen, hebben aangeboden aan Go Ahead Eagles om hen te helpen bij deze strijd. Wij zijn erg blij met deze hulp. Wij hopen dat door al deze inspanningen verbeteringen worden gerealiseerd in de manier waarop Go Ahead Eagles supporters hun club in de uitwedstrijden kunnen steunen.

——————————————————————————————————————————————

 

 

Supportersgedrag en vooronderzoeken van de KNVB

 

Iedereen heeft het inmiddels wel gemerkt: spelen in de eredivisie heeft een heel andere dynamiek dan een etage lager. Het is drukker in het eigen stadion, er gaan meer supporters mee naar uitwedstrijden; clubs houden er hun eigen beleid op na m.b.t. ontvangst van gasten. Dat heeft wel tot gevolg dat er rond een aantal wedstrijden incidenten hebben plaatsgevonden met – onder meer – onze eigen supporters. Hier volgt een opsomming van vier vooronderzoeken die de KNVB heeft geopend:

 AZ – Go Ahead Eagles

Tijdens deze wedstrijd hebben enkele supporters het nodig gevonden om hekken te vernielen. Go Ahead Eagles moet hiervan de rekening betalen en de verwachting is dat bij handhaving in de eredivisie deze wedstrijd volgend jaar een buscombi wordt.

 Go Ahead Eagles – SC Cambuur

Diverse supporters hebben meegedaan aan negatieve spreekkoren richting Cambuur-speler Lukoki.

 Ajax – Go Ahead Eagles

Ook hier negatieve spreekkoren vanuit het uitvak.

 Go Ahead Eagles – NEC

Het incident met de bezoekende supporters die tegen het einde van de eerste helft het uitvak verlieten en via een hek onder meer aan de achterkant van de IJsseltribune terecht kwamen.

 

Mogelijke gevolgen: buscombi in plaats van vrij vervoer

Al deze incidenten worden vastgelegd in het voetbalvolgsysteem. De clubs die wij bezoeken raadplegen dit en hierdoor wordt het voor Go Ahead Eagles steeds lastiger om voor de eigen supporters gunstige vervoersmogelijkheden voor elkaar te krijgen.

 

Duidelijk is dat supporters die zich – al dan niet in een groep -misdragen er mede voor zorgen dat er weer meer buscombi’s kunnen worden opgelegd. Gevolg: er gaan minder supporters mee naar uitwedstrijden; daar waar de spelers de steun van de fans juist heel goed kunnen gebruiken.

 

Gebruik als Go Ahead-supporter dus je gezond verstand en spreek je mede-supporters aan op ongewenst gedrag. Je helpt er je eigen club mee!

 

 

 

——————————————————————————————————————————————

 

Steun de Actie Middenstip!

 

De onverwachte maar zeer welkome promotie naar de eredivisie na 17 jaar heeft behalve sportieve, ook grote financiële gevolgen. De KNVB verplicht immers iedere eredivisionist tot de aanleg van een kunstgrasveld dan wel een systeem van veldverwarming waardoor wedstrijden altijd door kunnen gaan ongeacht de weersomstandigheden.

 

Hoge kosten

Hoewel inmiddels duidelijk is geworden dat Go Ahead Eagles kiest voor veldverwarming (hulde!!), betekent dit niet dat de actie Middenstip hiermee kan worden beëindigd.  Go Ahead heeft momenteel immers niet de financiële middelen om de hoge kosten (160.000 euro) op korte termijn  op te hoesten. Dat geld wordt van de gemeente geleend. De gemeenteraad is hiermee in meerderheid akkoord gegaan. In totaal 325.000 euro is er nodig voor het veld en een looptunnel voor uitsupporters omdat het uitvak wordt verplaatst naar de Leo Halle-tribune.

 

Hoe eerder we dit geld, en de rente op het uitstaande bedrag, kunnen terugbetalen hoe beter het is. Daarom blijft de actie Middenstip hard nodig. Mede dankzij het succes en de zelfs landelijke publiciteit die deze actie heeft gegenereerd, heeft de club voor echt gras gekozen.

 

Actie Middenstip gaat door

De Supportersraad steunt de voortgang van de actie Middenstip van harte en doet zelf ook een duit in het zakje door 11 m2 te ‘kopen’. De Supportersraad roept iedereen op die dat nog niet gedaan heeft en het geld kan missen om ook een bijdrage te storten op bankrekeningnummer 130877131 t.n.v. Go Ahead Eagles voetbal b.v. onder vermelding van uw naam en actie Middenstip. Voor 10 euro ‘koopt’ u 1 m2 gras. U wordt dan ook één van de ‘Pitch Owners’ en uw naam komt te staan op het Pitch Owners-bord dat bij de ingang van het stadion zal komen te staan.

 

En niet onbelangrijk: de Supportersvereniging zal de opbrengst verdubbelen!

 

http://www.sv-gae.nl/nieuws/kunstgras-no-way-steun-de-actie-middenstip

 

www.echtgras.com

 

——————————————————————————————————————————————

 

Met de bus naar Den Bosch uit

Bij sommige uitwedstrijden zijn Go Ahead Eagles en de Gemeente die wij bezoeken, het niet eens over de vervoersvorm. Als dat gebeurt, maakt Go Ahead Eagles een afspraak voor een gesprek hierover ter plaatse. Sinds enige tijd vraagt Go Ahead Eagles dan aan de Supportersraad of een vertegenwoordiger mee kan. Vertegenwoordigers van de Supportersraad schoven hierdoor al aan bij verschillende gesprekken.

Gesprekken over de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch hebben inmiddels al een reputatie opgebouwd. In november 2011 leidde dit nog tot veel verontwaardiging en zelfs een boycot. Toen Go Ahead Eagles vroeg of dit keer weer een vertegenwoordiger van de Supportersraad mee kon met dit gesprek, vonden wij het belangrijk dat dit gebeurde. Jammer genoeg was geen van de leden van de Supportersraad in de gelegenheid om mee te gaan. Op de dinsdag waarop het gesprek zou plaatsvinden, was het land in de greep van Koning Winter en vanwege de verkeerssituatie is uiteindelijk besloten om het gesprek telefonisch te doen.

De politie en de Gemeente Den Bosch wilden niet afzien van een buscombi. Zij verplichten de supporters van Go Ahead Eagles dus deze vervoersvorm. De reden is dat de laatste onderlinge wedstrijden onder enige druk zijn verlopen. De spanning tussen beide supportersgroepen is de laatste tijd opgelopen. Bij onze laatste thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch, probeerden enkele Go Ahead Eagles supporters bij het busvak te komen en hebben onder andere met golfballetjes gegooid.

De Supportersraad hoopt op een goedgevuld uitvak en dat onze jongens goed uit de startblokken komen na deze verlengde winterstop.

——————————————————————————————————————————————

Biertje voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle
In het Supportershome is bier verkrijgbaar voor de bekerwedstrijd

De bekerwedstrijd tegen PEC Zwolle van aanstaande woensdag is een zogenaamde C-wedstrijd. Dit is de hoogste risicocategorie waarbij in de regel geen bier verkocht mag worden. De Supportersraad en de Supportersvereniging hebben er bij Go Ahead Eagles op aangedrongen om voor de wedstrijd in het Supportershome toch bier te schenken.

Vanuit de Supportersraad is hierover ook telefonisch contact geweest met Burgemeester Andries Heidema, aangezien de Gemeente hierin de bepalende partij is. De Burgemeester schoof enige tijd geleden aan bij een Supportersraad vergadering, waarin een drooglegging van de binnenstad en het stadion bij een dergelijk wedstrijd aan de orde kwam. De Supportersraad gaf in dat gesprek ook al het advies om dan voorafgaand aan de wedstrijd wel in het Supportershome een biertje te schenken.

Wij zijn blij dat gehoor is gegeven aan dit advies en dat voor de bekerwedstrijd tegen PEC Zwolle in het Supportershome gewoon een biertje gedronken kan worden. Bij de overige verkooppunten zal geen bier verkocht worden en het is niet toegestaan om een biertje mee te nemen de tribune op.

——————————————————————————————————————————————

Unieke samenwerking DRTV EN SV-GAE.

Een unieke samenwerking in Nederland tussen een supportersvereniging en de lokale radio. Al vanaf 2008 volgt een team van vrijwilligers alle wedstrijden van Go Ahead Eagles op de voet. De uitzendingen zijn enorm populair met name bij de supporters. De uitwedstrijden worden regelmatig door ca.1400 luisteraars gevolgd via internet en radio. Om deze uitzendingen te kunnen continueren is geld nodig. De vrijwilligers hebben vier seizoen lang alles uit eigen zak betaald. De supportersvereniging van Go Ahead Eagles steunt het Sport Live team nu bij de onkosten van de uitwedstrijden.

VAN, VOOR en DOOR supporters

Afgelopen vrijdag, 26 oktober 2012, ondertekende Edward Rondhuis, secretaris van de supportersvereniging, en Erik van Luttikhuizen, eindredacteur van Sport Live, de overeenkomst.
Die overeenkomst is een samenwerkingsverband voor dit lopende seizoen. De supportersvereniging van Go Ahead Eagles en het sportprogramma Sport Live van Deventer Radio, gaan nauwer samenwerken.
Onderdeel van die samenwerking is de sponsoring van de uitwedstrijden door de supportersvereniging.
Daarnaast krijgen de supporters mogelijkheden tot inbreng in de uitzendingen en gezamenlijke evenementen.
De supportersverenging sponsort dit seizoen het enthousiaste team zodat de live verslagen gecontinueerd kunnen worden.
‘Een pracht verlengstuk van de club waar veel supporters van afhankelijk zijn’; aldus Edward Rondhuis.
‘Enorm blij en opgelucht dat, buiten de enorme waardering om, de uitzendingen een vervolg kunnen krijgen’. ‘Het team met vrijwilligers is hier bijzonder bij gebaat’; aldus eindredacteur Erik van Luttikhuizen
Direct na afloop van het duel tegen FC Dordrecht, van afgelopen vrijdag, ondertekenden de supportersvereniging en het Sport Live team het contract in de bestuursruimte van het overvolle en gezellige supportershome.

——————————————————————————————————————————————

Supportersraad in Deventer TV Actua

Vanaf woensdag 31 oktober is op Deventer TV enkele dagen vanaf 18:00 uur elk heel uur het programma Actua te zien. In deze eerste aflevering zijn Martijn Hegeman van Go Ahead Eagles en Hans Stokkink van de Supportersraad te gast om te praten over de buscombi bij uitwedstrijden.

In deze aflevering wordt eerst nog even teruggeblikt op de bekerwedstrijd tegen De Graafschap. In het gesprek wordt daarna uitgelegd hoe combiregelingen bij uitwedstrijden van Go Ahead Eagles tot stand komen.

Kun je de aflevering niet kijken op Deventer TV, bekijk hem dan hier via youtube:

 

——————————————————————————————————————————————

 

Muziek in de Adelaarshorst: wat wil jij horen?

 

Op weinig plekken ervaren we de eensgezindheid zo groot als in de Adelaarshorst: allemaal steunen we ons Go Ahead Eagles. Maar hebben we het over muziek, dan zijn er zoveel smaken als er mensen zijn. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat iedereen ook geniet van de muziek? We vragen het aan jullie, de supporters van Go Ahead Eagles. Welke muziek willen jullie horen in de Adelaarshorst? Laat het weten aan de Supportersraad en wij bespreken het met Go Ahead Eagles. Misschien wordt je muziekkeuze geïnspireerd door nostalgie, muziek die je doet terugdenken aan mooie jaren bij Go Ahead Eagles. Misschien gaat het je om een verhoging van de sfeer. Of misschien wel allebei. Laat het ons weten. Via de Supportersraad heb je de mogelijkheid ervoor te zorgen dat jouw mening telt! Is er muziek waar je je aan ergert en die je juist niet wilt horen in de Adelaarshorst? Laat ons dat dan ook weten. Ons doel is om de samenstelling van de muziek een zo groot mogelijke groep te laten aanspreken. Dat kunnen we alleen als jullie ons je wensen laat weten.

 

Deze actie combineren we met een nieuwe ontwikkeling op onze website. Vanaf nu kun je reacties plaatsen bij de berichten die je op onze website leest. Laat je mening weten aan de Supportersraad en geef ons de middelen om jullie als supporters goed te vertegenwoordigen!

LINK:http://www.sr-gae.nl/muziek-in-de-adelaarshorst-wat-wil-jij-horen/

——————————————————————————————————————————————

Verslag bespreking met Sparta Rotterdam
Door Hans Stokkink, voorzitter Supportersraad Go Ahead Eagles

Voor de uitwedstrijd Sparta – Go Ahead Eagles op zondag 16 september 2012, liet Sparta aan per brief aan Go Ahead Eagles weten dat deze wedstrijd een verplichte buscombi is voor de bezoekende supporters. Go Ahead Eagles ging hier niet mee akkoord en plande een gesprek in met de betrokken partijen. Op 23 augustus reisde een delegatie uit Deventer af naar Rotterdam, bestaande uit twee vertegenwoordigers van Go Ahead Eagles en een vertegenwoordiger van de politie te Deventer. Vanuit de Supportersraad mocht ik ook aanschuiven bij dit gesprek en reisde ik met de heren vanuit Deventer mee. Dit is een verslag van het gesprek dat in Rotterdam plaatvond.

Uit Rotterdam waren bij het gesprek aanwezig: twee vertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam, een vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, een vertegenwoordiger van de politie en twee vertegenwoordigers van Sparta. Het deed ons deugd dat al deze personen aanwezig waren, dit gaf aan dat het gesprek serieus werd genomen. Dit is niet altijd het geval met dergelijke gesprekken, zoals een ander bestuurslid van de Supportersraad al eens eerder constateerde in Den Bosch.

Verslag van het gesprek
De politie zette uiteen waarom door hen en de Gemeente Rotterdam voor een buscombi is gekozen. Alle incidenten die zich de afgelopen twee jaar voordeden rondom uit- en thuiswedstrijden van Go Ahead Eagles werden erbij gehaald, variërend van dronkenschap tot spreekkoren, mishandeling van een steward, een confrontatie van een groep die de juiste route niet volgde met supporters van de ontvangende club en de aanhouding van personen die buiten de combi om reisden.

Go Ahead Eagles protesteerde hiertegen. Boven alles is dit in strijd met de normalisatie die ook de Gemeente Rotterdam zegt na te willen streven. Ikzelf gaf namens de supporters aan, aanstoot te nemen aan het feit dat men alle supporters van Go Ahead Eagles over één kam scheert. Go Ahead Eagles droeg argumenten aan om een autocombi toe staan in plaats van een buscombi:
1. Ten eerste moet gekeken worden naar de rivaliteit tussen de betreffende clubs, tussen Sparta en Go Ahead Eagles is hier nagenoeg geen sprake van.
2. Ten tweede werkt Go Ahead Eagles met een uitkaartregistratie, de supporters die Sparta willen bezoeken met de combi, is een groep die zich goed gedraagt, met deze groep zijn de laatste jaren nagenoeg geen incidenten geweest, de goede supporters worden nu ten onrechte gestraft.
3. Ten derde lost het verplichten van een buscombi niets op, omdat daardoor juist de supporters die zich goed gedragen, een beperking opgelegd krijgen.
4. Ten vierde doen veel incidenten als dronkenschap en spreekkoren, helemaal niet ter zake. Niet alleen zijn dit op zich staande incidenten, maar ook wordt dit niet voorkomen met een buscombi.
Deze argumenten leidden jammer genoeg niet tot een herziening van het standpunt van de vertegenwoordigers van de politie en de Gemeente van Rotterdam.

In het gesprek kwam naar voren dat Sparta een clubcardverplichting hanteert, maar dat een clubcardhouder maar liefst vier kaartjes kan kopen voor de wedstrijd. Ik gaf aan dat als veiligheid het belangrijkste argument is voor een buscombi, dat het dan ook logisch is om de kaartverkoop te beperken en zo het risico te minimaliseren dat supporters van Go Ahead Eagles buiten de combi om aan kaartjes kunnen komen. Sparta is echter niet bereid om de kaartverkoop te beperken.

Tijdens het gesprek kwam de logistieke situatie als tegenargument van Sparta voor een autocombi, ook aan de orde. Weliswaar is er ruimte om te parkeren bij het uitvak op de plaats waar de bussen parkeren, maar de aanrijroute loopt door een woonwijk en Sparta wil voorkomen dat thuissupporters daar bezoekende supporters opwachten. Volgens Go Ahead Eagles is daar gezien de laatste jaren helemaal geen aanleiding toe. Sparta deelt deze mening niet.

Het gesprek eindigde ermee dat Sparta en politie en Gemeente Rotterdam bij hun standpunt blijven en de buscombi verplichten. Men gaf daarbij aan dat elk jaar opnieuw naar de incidenten van de laatste twee jaren wordt gekeken. Als blijkt dat dit verbetert, is men bereid om een autocombi te overwegen bij een volgende wedstrijd.

Conclusie
Ik ben blij dat ik bij dit gesprek kon aanschuiven en kan daardoor er mijn eigen conclusie uit trekken. Die conclusie is dat hoewel men het gesprek serieus nam, de lokale overheden en de club Sparta niet open stonden voor argumenten voor een mogelijke herziening van het ingenomen standpunt. Deze argumenten vielen daardoor op dovemans oren, en de supporters van Go Ahead Eagles trekken voor de zoveelste keer aan het korte eind. Als puntje bij paaltje komt, zijn de lokale autoriteiten echter de bepalende partij.

Respect heb ik voor de vertegenwoordigers van Go Ahead Eagles en de politie Deventer, die op deze wijze toch veel tijd en energie investeren om op te komen voor de belangen van de supporters. Een wellicht is dit een investering in de toekomst. Door herhaaldelijk deze discussie aan te gaan, levert het misschien in de toekomst een wedstrijd op die we wel met de auto mogen bezoeken.

—————————————————————————————————————————–

Supportersraad schrijft bestuursverkiezingen uit

Het einde van de zittingstermijn van twee jaar van het huidige bestuur van de Supportersraad is in zicht. De huidige bestuursleden Hans Stokkink (voorzitter), Evert-Jan Groothedde (secretaris), Willem Vink (vicevoorzitter) en René de Beer (vicesecretaris) staan voor de keuze of zij zich verkiesbaar willen stellen voor dezelfde of een andere functie in het bestuur.

De afgelopen twee jaren stonden voor dit bestuur en de Supportersraad in het teken van het verbeteren van de samenwerking met Go Ahead Eagles en het verbeteren van de communicatie naar de supporters. Hier is de Supportersraad voor een groot deel in geslaagd. De Supportersraad is als onafhankelijke spreekbuis van de supporters een serieuze gesprekspartner voor Go Ahead Eagles. Geregeld wordt de Supportersraad om advies gevraagd, of wordt door de Supportersraad ongevraagd advies gegeven en in veel gevallen is dit advies ook opgevolgd. Met de website www.sr-gae.nl is een goed middel gerealiseerd om supporters te informeren. Ruimte voor verbetering is er echter altijd. De website kan beter benut worden door vaker informatie te plaatsen en bij de supporters kan nog veel verbetering worden bereikt door als Supportersraad meer zichtbaar te zijn en daardoor meer draagvlak te creëren. Dit is de uitdaging die het nieuwe bestuur en de Supportersraad in de komende jaren te wachten staat.

Hans Stokkink heeft al aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen als voorzitter. Hij heeft twee jaar geleden de voorzittersrol opgepakt omdat hij het belangrijk vond dat de Supportersraad bleef bestaan en omdat hij ideeën had voor de toekomst. Hans geeft aan met plezier deze jaren voorzitter te zijn geweest, maar dat hij vindt dat de rol van secretaris beter bij hem past. Daarom zal hij zich verkiesbaar stellen voor de rol van secretaris. Evert-Jan Groothedde heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor deze rol.

De verkiezingen
De Supportersraad schrijft met dit bericht de bestuursverkiezingen uit voor de zittingstermijn 2013-2014 en nodigt de leden van de Supportersraad uit zich verkiesbaar te stellen. Je kunt je verkiesbaar stellen door voor 31 oktober 2012 een e-mail te sturen naar supportersraadgae@hotmail.com. Geef daarbij op voor welke functie je verkiesbaar stelt en waarom. In de vergadering van maandag 5 november worden de verkiezingen gehouden.

Ook supporters die nu geen lid zijn van de Supportersraad, mogen lid worden en zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie. Heb jij ideeën over hoe de Supportersraad zich kan verbeteren? Wordt dan lid van de Supportersraad en praat mee over supportersgerelateerde zaken. Ook als je geen belangstelling hebt voor een functie in het bestuur maar wel wilt helpen in het vertegenwoordigen van de supporters van Go Ahead Eagles, ben je van harte welkom. Wil je zonder verplichting aanschuiven bij een vergadering om te kijken hoe dit gaat? Stuur dan een e-mail naar supportersraadgae@hotmail.com. Je bent van harte welkom. Op maandagavond 6 augustus en maandagavond 1 oktober vergaderen de leden van de Supportersraad onderling en op maandagavond 3 september vergadert de Supportersraad met de vertegenwoordigers van Go Ahead Eagles. Op www.sr-gae.nl/vergaderingen vind je ongeveer een week voor de vergadering de agenda.

Omschrijving van de bestuursfuncties
Het bestuur van de Supportersraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een vicevoorzitter en een vicesecretaris. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor supporters, vertegenwoordigers van Go Ahead Eagles of andere personen, bijvoorbeeld van de media. Hij bewaakt de binnenkomende e-mails en onderneemt actie of zet acties uit waar nodig. De vergaderingen van de supportersraad zit hij voor. De rol van voorzitter is ook een coördinerende en ondersteunende rol bij acties die binnen de Supportersraad plaatsvinden. De secretaris neemt het administratieve aspect voor zijn rekening. Hij beheert de gegevens van de leden, stelt de agenda op voor vergaderingen en notuleert bij de vergaderingen. Hij ondersteunt ook de voorzitter in zijn werkzaamheden waar nodig. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter als dit nodig is en de vicesecretaris doet hetzelfde voor de secretaris. Ook ondersteunen zij in de werkzaamheden van de voorzitter of de secretaris waar dit kan of nodig is. Het gehele bestuur neemt besluiten als er geen consensus is onder de leden van de Supportersraad. Naast deze taken zijn er binnen de Supportersraad ook taken die niet specifiek aan het bestuur zijn verbonden, maar waar een bestuurslid wel een rol in kan spelen, zoals het schrijven van stukjes voor de website en het beheer hiervan of het deelnemen in werkgroepen voor specifieke onderwerpen.

Als Supportersraad vinden we het belangrijk om te weten wat er leeft bij de supporters. Natuurlijk zijn we zelf ook supporters, maar we hebben vooral jullie input nodig. Wil je eens vrijblijvend aanschuiven bij een vergadering? Of heb je een vraag of suggestie? Stuur dan een email naar supportersraadgae@hotmail.com

______________________________________________________________________________________________________

Toch met de auto(/bus) naar Sittard!

 

Go Ahead Eagles en de Supportersvereniging zijn er in geslaagd om in goed overleg met de lokale autoriteiten in Sittard, de eerder aangekondigde buscombi naar de wedstrijd Fortuna Sittard – Go Ahead Eagles omgezet te krijgen naar een auto/buscombi. Dit houdt in dat supporters van Go Ahead Eagles zelf mogen reizen naar een parkeerplaats in de buurt van Sittard, om vanaf daar de laatste kilometers naar het stadion per touringcar af te leggen.

De Supportersraad is erg blij met dit behaalde resultaat en bedankt alle betrokkenen voor hun inzet. Complimenten voor deze inzet ten behoeve van de supporters van Go Ahead Eagles zijn hier op zijn plaats.

Informatie over het opgeven voor deze website vind je op www.ga-eagles.nl . Na het opgeven krijg je informatie over de parkeerplaats waar overgestapt wordt. Wij hopen op veel steun voor onze Eagles, 3 punten en een plaats in de play-offs. Tot ziens in Sittard!

Namens het bestuurd van de Supportersraad,
Hans Stokkink

——————————————————————————————————————————————

Supportersraad kwaad over buscombi

Gemeente Sittard besluit te elfder ure om buscombi op te leggen

De Supportersraad heeft vandaag teleurgesteld en kwaad gereageerd op het besluit van de Gemeente Sittard-Geleen om enkele dagen voor de wedstrijd de bezoekende supporters van Go Ahead Eagles een verplichte buscombi op te leggen. Volgens de Burgemeester ter plaatse is dit nodig uit het oogpunt van de openbare orde. De redenen voor de verplichte buscombi zijn naast telefonisch ook per brief medegedeeld aan Go Ahead Eagles, die deze brief na ontvangst op haar website heeft geplaatst.

Go Ahead Eagles heeft vol ongeloof en teleurstelling gereageerd op deze mededeling die haar maandag per telefoon werd gedaan, zoals wordt aangegeven in het nieuwsbericht hierover. Go Ahead Eagles heeft al het mogelijke gedaan om te zoeken naar middelen om dit besluit terug te draaien, zoals contact met de KNVB en de mogelijkheid tot een kort geding. De conclusie is jammer genoeg dat de Burgermeester het laatste woord heeft en dat er niets gedaan kan worden om een verandering te forceren. Uiteraard is ook uitvoerig overlegd met de Supportersvereniging en met de Supportersraad.

De Supportersraad veroordeelt deze handelswijze van de Gemeente Sittard-Geleen scherp. Niet alleen voor het feit dat deze melding slechts enkele dagen voor de wedstrijd gedaan wordt, maar ook omdat supporters van Go Ahead Eagles om een in onze ogen schimmige reden, weer eens de dupe zijn. Het lijkt er op dat de Gemeente Sittard-Geleen niet in staat is om de openbare orde binnen haar gemeentegrenzen te waarborgen en dat het inperken van de vrijheid van de bezoekende supporters, de oplossing is die dan gemakshalve maar wordt gekozen.

Met dit besluit ontneemt de Gemeente Sittard-Geleen de supporters van Go Ahead Eagles een klantvriendelijke en eenvoudige manier van het bezoeken van deze wedstrijd. Daarnaast is aan sommige supporters ook financiële schade berokkend, bijvoorbeeld omdat al gehuurde vervoersmiddelen zo kort van de tevoren afgezegd moeten worden. Door de instapprocedure en een langere reistijd door het reizen met de bus, wordt ook voor veel supporters het onmogelijk gemaakt om de wedstrijd bij te wonen.

Wij hopen dat supporters van Go Ahead Eagles niet buiten de combi om naar Sittard reizen, waardoor dit besluit misschien een averechtse werking krijgt. Dit risico heeft de Gemeente Sittard-Geleen echter aan zichzelf te danken.

Sommige supporters zullen zich door deze schandalige behandeling niet laten weerhouden om per bus naar Sittard af te reizen en onze Eagles te steunen. Maar veel supporters zijn het zat om voor de zoveelste keer het slachtoffer te zijn van de grillen van een stadsbestuur, en gaan niet mee naar Sittard. Zelfs binnen de Supportersraad is er twijfel tussen gaan met de bus of niet gaan. Wij doen dan ook geen oproep aan supporters om wel of niet te gaan maar hebben begrip voor de keuze die een ieder voor zichzelf maakt.

Als Supportersraad, maar vooral als supporters, hopen wij dat ondanks deze bestuurlijke wanvertoning, onze Eagles op het veld hun voeten laten spreken en zo naar een overwinning en een plaats in de play-offs gaan.

——————————————————————————————————————————————

Trainingstijden maart 2012


Hieronder vinden jullie de trainingstijden van Go Ahead Eagles in de resterende weken van januari.
Alle trainingstijden zijn onder voorbehoud. Als de trainer dit beslist, kan worden uitgeweken naar een andere tijd of andere locatie. Mocht je een training willen bezoeken, dan kan het dus gebeuren dat je achter het net vist. Hiervoor vraagt Go Ahead Eagles om begrip.

Donderdag 1 maart 10.00 uur trainen
Vrijdag 2 maart FC Veendam – GAE
Zaterdag 3 maart 10.00 uur trainen
Zondag 4 maart 10.00 uur trainen
Maandag 5 maart GAE – FC Eindhoven
Dinsdag 6 maart 10.00 uur trainen
Woensdag 7 maart 10.00 uur trainen
Donderdag 8 maart 10.00 uur trainen
Vrijdag 9 maart SC Telstar – GAE
Zaterdag 10 maart 10.00 uur trainen
Zondag 11 maart vrij
Maandag 12 maart maart 10.00 uur kracht en om 14.00 uur trainen
Dinsdag 13 maart 10.00 uur trainen
Woensdag 14 maart 10.00 uur trainen
Donderdag 15 maart 10.00 uur trainen
Vrijdag 16 maart GAE – Willem 2
Zaterdag 17 maart 10.00 uur trainen
Zondag vrij
Maandag 19 maart 10.00 kracht en om 14.00 uur trainen
Dinsdag 20 maart 10.00 uur trainen
Woensdag 21 maart 10.00 uur trainen
Donderdag 22 maart 10.00 uur trainen
Vrijdag 23 maart Helmond Sport – GAE
Zaterdag 24 maart 10.00 uur trainen
Zondag 25 maart vrij
Maandag 26 maart 10.00 uur kracht en om 14.00 uur trainen
Dinsdag 27 maart 10.00 uur trainen
Woensdag 28 maart 10.00 uur trainen
Donderdag 29 maart 10.00 uur trainen
Vrijdag 30 maar GAE- Den Bosch
Zaterdag 31 maart 10.00 uur trainen
Zondag 1 april vrij
Maandag 2 april —-
Dinsdag 3 april 10.00 uur trainen
Woensdag 4 april 10.00 uur trainen

——————————————————————————————————————————————

 

Trainingstijden Januari 2012


Hieronder vinden jullie de trainingstijden van Go Ahead Eagles in de resterende weken van januari.
Alle trainingstijden zijn onder voorbehoud. Als de trainer dit beslist, kan worden uitgeweken naar een andere tijd of andere locatie. Mocht je een training willen bezoeken, dan kan het dus gebeuren dat je achter het net vist. Hiervoor vraagt Go Ahead Eagles om begrip.

Maandag 2 januari 10.00 uur trainen
Dinsdag 3 januari 10:00 en 14:00 uur trainen
Woensdag 4 januari vrij
Donderdag 5 januari 10:00 uur trainen
Vrijdag 6 januari 10:00 uur trainen
Zaterdag 7 januari 14:00 uur SV Lelystad – Go Ahead Eagles
Zondag 8 januari vrij
Maandag 9 januari 10:00 uur kracht 14:00 uur trainen
Dinsdag 10 januari 10:00 uur trainen
Woensdag 11 januari 10:00 uur trainen
Donderdag 12 januari 10:00 uur trainen
Vrijdag 13 januari Go Ahead Eagles – FC Volendam
Zaterdag 14 januari 10:00 uur trainen
Zondag 15 januari vrij
Maandag 16 januari 10:00 uur kracht 14:00 uur trainen
Dinsdag 17 januari 10:00 uur trainen
Woensdag 18 januari 10:00 uur trainen
Donderdag 19 januari vrij
Vrijdag 20 januari 10:00 uur trainen
Zaterdag 21 januari 10:00 uur trainen
Zondag 22 januari 14:30 uur Cambuur – Go Ahead Eagles
Maandag 23 januari 10:00 uur trainen
Dinsdag 24 januari vrij
Woensdag 25 januari 10:00 uur trainen
Donderdag 26 januari 10:00 uur trainen
Vrijdag 27 januari vrij
Zaterdag 28 januari 10:00 uur trainen
Zondag 29 januari 10:00 uur trainen
Maandag 30 januari 20:00 uur Go Ahead Eagles – Sparta Rotterdam
Dinsdag 31 januari 10:00 uur trainen
Woensdag 1 februari 10:00 uur traine
Donderdag 2 febuari 10:00 uur trainen
Vrijdag 3 februari 20:00 uur Go Ahead Eagles
Zaterdag 4 februari 10:00 uur trainen

——————————————————————————————————————————————

Trainingstijden december 2011


Hieronder vinden jullie de trainingstijden van Go Ahead Eagles in de resterende weken van december.
Alle trainingstijden zijn onder voorbehoud. Als de trainer dit beslist, kan worden uitgeweken naar een andere tijd of andere locatie. Mocht je een training willen bezoeken, dan kan het dus gebeuren dat je achter het net vist. Hiervoor vraagt Go Ahead Eagles om begrip.

maandag 5 december 10.00 uur (kracht) en 14.00 uur trainen
dinsdag 6 december 10.00 uur trainen
woensdag 7 december 10.00 uur trainen
donderdag 8 december 10.00 uur trainen
zaterdag 10 december 10.00 uur trainen
zondag 11 december vrij
maandag 12 december 10.00 uur (kracht) en 14.00 uur trainen
dinsdag 13 december 10.00 uur trainen
woensdag 14 december 14.30 uur trainen
donderdag 15 december 10.00 uur trainen
zaterdag 17 december 10.00 uur trainen
zondag 18 december vrij
maandag 19 december 10.00 uur trainen
woensdag 21 december Geen training
donderdag 22 december tot en met zondag 1 januari 2012 winterstop
maandag 2 januari 10.00 uur en 14.00 uur trainen
dinsdag 3 januari 10.00 uur en 14.00 uur trainen
woensdag 4 januari 10.00 uur en 14.00 uur trainen

——————————————————————————————————————————————

Boycot buscombi Den Bosch
Supportersraad roept supporters en bestuur Go Ahead Eagles op tot boycot

Op vrijdag 18 november 2011 werd een gesprek tussen vertegenwoordigers van Go Ahead Eagles en een vertegenwoordiger van de lokale autoriteiten in Den Bosch bijgewoond door een lid van de Supportersraad. De afgelopen twee seizoen mochten de supporters deze uitwedstrijd bezoeken met een autocombi, maar dit keer legde Den Bosch ons een buscombi op. Go Ahead Eagles ging hier uiteraard niet mee akkoord en dwong een fysiek gesprek af.

De vertegenwoordiger van de Supportersraad was in dit gesprek getuige van de wijze waarop Go Ahead Eagles streed voor de supporters. Zelf deed hij ook nog een duit in het zakje maar het mocht allemaal niet baten. Den Bosch zegt zwaarwegende redenen te hebben voor de buscombi. Bij de communicatie zijn echter de afspraken en richtlijnen die er zijn voor het opleggen van een buscombi, niet gevolgd door Den Bosch. Bovendien was, ondanks een nadrukkelijk verzoek van Go Ahead Eagles, geen beslissingsbevoegd persoon aanwezig bij het gesprek.

Een vreemde beweging is ook dat FC Den Bosch geen beperkingen hanteert in de kaartverkoop door een clubcard verplichting in te stellen. Men kiest alleen voor een regio gebonden verkoop (op vertoon van een ID bewijs).

De verontwaardiging bij deze gang van zaken van zowel Go Ahead Eagles als de Supportersraad is erg groot. Go Ahead Eagles heeft schriftelijk beklag gedaan bij de burgemeester van Den Bosch over het feit dat FC Den Bosch en de gemeente zich niet houden aan de voorschriften. Een kopie van deze brief is naar de KNVB gestuurd. Ook de Supportersraad heeft zijn beklag gedaan per email. De verwachting is echter niet dat FC Den Bosch alsnog akkoord gaat met een autocombi. Informatie over het bezoeken van de wedstrijd komt op de website van Go Ahead Eagles te staan, evenals een melding van de gang van zaken.

De Supportersraad bedankt Go Ahead Eagles voor de betrokkenheid en de vastberadenheid. Als FC Den Bosch ondanks dit alles volhardt in het opleggen van een buscombi, roept de Supportersraad alle supporters op om deze uitwedstrijd te boycotten en niet mee te gaan naar Den Bosch, hoe spijtig het ook is dat dit betekent dat we onze spelers bij die wedstrijd niet kunnen steunen. Deze oproep geldt ook voor het bestuur van Go Ahead Eagles, om op die manier de solidariteit met de supporters te laten zien.

Namens het bestuur van de Supportersraad,
Hans Stokkink

——————————————————————————————————————————————

Trainingstijden november 2011


Hieronder vinden jullie de trainingstijden van Go Ahead Eagles in de resterende weken van november.
Alle trainingstijden zijn onder voorbehoud. Als de trainer dit beslist, kan worden uitgeweken naar een andere tijd of andere locatie. Mocht je een training willen bezoeken, dan kan het dus gebeuren dat je achter het net vist. Hiervoor vraagt Go Ahead Eagles om begrip.

Donderdag 17 november: 10:00 uur
Zaterdag 19 november: 10:00 uur
Maandag 21 november: 10:00 uur (krachttraining) en 14:00 uur
Dinsdag 22 november: 10:00 uur
Woensdag 23 november: 10:00 uur
Vrijdag 25 november: 10:00 uur
Zaterdag 26 november: 10:00 uur
Maandag 28 november: 10:00 uur
Woensdag 30 november: 10:00 uur
Donderdag 1 december: 10:00 uur
Zaterdag 3 december: 10:00 uur
Maandag 5 december: 10:00 uur (krachttraining) en 14:00 uur

——————————————————————————————————————————————

Speciale actie bij Sparta uit

Positief financieel resultaat uitwedstrijden seizoen 2010-2011 vloeit terug naar supporters

De Supportersraad is de afgelopen tijd in overleg geweest met Go Ahead Eagles over het financiële resultaat van de uitwedstrijden van seizoen 2010-2011. De kosten voor een kaartje voor een uitwedstrijd, of dit nu een autocombi is of een buscombi, bevat altijd een opslag. Dit zorgt ervoor dat de kosten die Go Ahead Eagles moet maken voor de supporters bij uitwedstrijden, zoveel mogelijk zijn gedekt. Het standpunt van de Supportersraad is dat het bezoeken van uitwedstrijden door supporters, voor Go Ahead Eagles kostenneutraal moet zijn. Met andere woorden, het mag Go Ahead Eagles geen geld kosten, maar er moet ook niet aan verdiend worden.

In het licht van dit standpunt heeft de Supportersraad inzage gevraagd in het financiële resultaat van de uitwedstrijden van seizoen 2010-2011. Hieruit blijkt dat aan het einde van het seizoen een positief resultaat is behaald van 1.648 euro. Dit positief resultaat is mede behaald door een goede bezetting van de bussen bij de buscombi’s (als veel plekken in de bus leeg zijn is dit een kostenpost voor Go Ahead Eagles). Maar ook een bijdrage aan dit resultaat is het gedrag van de supporters. Als er namelijk iets wordt beschadigd in de bus of in het stadion dat we bezoeken en die kosten kunnen niet verhaald worden op een verantwoordelijke supporter, dan zijn die kosten ook voor Go Ahead Eagles. Deze schadepost viel vorig seizoen mee en dat is een compliment waard aan de supporters die meereisden.

Naar aanleiding van deze gesprekken met Go Ahead Eagles, heeft de Supportersraad het advies gegeven om open te communiceren naar de supporters over dit resultaat, en om het overschot dat mede te danken is aan het goede gedrag van de supporters, terug te laten vloeien naar de supporters. Go Ahead Eagles heeft hier positief op gereageerd. Aan de Supportersraad is gevraagd om het financiële resultaat per uitwedstrijd te communiceren op onze website. Hieronder zien jullie deze gegevens. Verder is in gezamenlijk overleg besloten om voor de uitwedstrijd tegen Sparta op zondag 23 oktober, een actie te doen. Het kaartje voor deze buscombi is 5 euro goedkoper en de supporters die meegaan, krijgen een verrassingspakket. In dit pakket, dat minimaal een waarde heeft van 5 euro, zit wat te eten, wat te drinken, en een leuke verrassing. Het voordeel voor supporters die meegaan, bedraagt dus meer dan 10 euro!

Mis dit unieke cadeau niet! Ga dus mee, bezoek de uitwedstrijd naar Sparta en steun Go Ahead Eagles!

Resultaten van de uitwedstrijd seizoen 2010-2011

Vrije verkoop:
17-09-2010, RBC Roosendaal, 248 supporters mee, resultaat 590,45 euro negatief

Autocombi:
20-08-2010, BV Veendam, 50 supporters mee, resultaat 82,95 euro negatief
27-08-2010, Almere City FC, 209 supporters mee, resultaat 180,65 euro positief
15-10-2010, FC Volendam, 196 supporters mee, resultaat 1,65 euro positief
29-10-2010, FC Eindhoven, 22 supporters mee, resultaat 124,15 euro negatief
15-11-2010, FC Emmen, 78 supporters mee, resultaat 30,55 euro positief
26-11-2010, FC Den Bosch, 42 supporters mee, resultaat 56,70 euro negatief
12-12-2010, AGOVV, 114 supporters mee, resultaat 15,95 euro negatief
21-01-2011, MVV, 39 supporters mee, resultaat 94,70 euro negatief
28-02-2011, Fortuna Sittard, 67 supporters mee, resultaat 58,95 euro negatief
11-03-2011, Helmond Sport, 126 supporters mee, resultaat 65,60 euro positief
10-04-2011, RKC Waalwijk, 81 supporters mee, resultaat 219,90 euro negatief
29-04-2011, Telstar, 97 supporters mee, resultaat 74,00 euro negatief

Totaal resultaat autocombi’s: 448,85 euro negatief

Buscombi’s:
16-01-2011, Sparta, 100 supporters mee, resultaat 438,50 euro positief
13-02-2011, FC Zwolle, 228 supporters mee, resultaat 1.293,70 euro positief
20-03-2011, Cambuur, 88 supporters mee, resultaat 334,00 euro positief
22-04-2011, FC Dordrecht, 99 supporters mee, resultaat 511,50 euro positief
10-05-2011, FC Den Bosch (playoffs), 121 supporters mee, resultaat 180,80 euro positief

Totaal resultaat buscombi’s: 2.687,50 positief

Totaal resultaat alle uitwedstrijden: 1.648,20 euro positief

——————————————————————————————————————————————

Trainingstijden oktober

Hieronder vinden jullie de trainingstijden van Go Ahead Eagles in oktober. Alle trainingstijden zijn onder voorbehoud. Als de trainer dit beslist, kan worden uitgeweken naar een andere tijd of andere locatie. Mocht je een training willen bezoeken, dan kan het dus gebeuren dat je achter het net vist. Hiervoor vraagt Go Ahead Eagles om begrip.

Zaterdag 1 oktober: 10:00 uur
Maandag 3 oktober: 10:00 uur en 14:00 uur
Dinsdag 4 oktober: 10:00 uur
Woensdag 5 oktober: 10:00 uur
Vrijdag 7 oktober: 10:00 uur (onder voorbehoud)
Maandag 10 oktober: 10:00 uur (krachttraining) en 14:00 uur
Dinsdag 11 oktober: 10:00 uur
Donderdag 13 oktober: 10:00 uur
Vrijdag 14 oktober: 10:00 uur
Zaterdag 15 oktober: 10:00 uur
Maandag 17 oktober: 10:00 uur
Woensdag 19 oktober: 10:00 uur (krachttraining) en 14:00 uur
Donderdag 20 oktober: 10:00 uur
Vrijdag 21 oktober: 10:00 uur (onder voorbehoud)
Zaterdag 22 oktober: 10:00 uur
Maandag 24 oktober: 10:00 uur
Dinsdag 25 oktober: 10:00 uur
Woensdag 26 oktober: 10:00 uur
Vrijdag 28 oktober: 10:00 uur
Zaterdag 29 oktober: 10:00 uur
Maandag 31 oktober: 10:00 uur

——————————————————————————————————————————————

Laat je horen op een positieve manier

Onze voetbalclub Go Ahead Eagles heeft supporters om trots op te zijn. Een aanhang waar menig eerste divisie club maar ook eredivisie club jaloers op is. De fanatieke aanhang is mede wat ons Go Ahead Eagles maakt. De prachtige sfeer die bij elke thuiswedstrijd van de B-side golft, laat menig tegenstander niet onberoerd. Dit is een belangrijk deel van de aantrekkingskracht van Go Ahead Eagles, onder andere bij onze spelers en sponsors.

Maar voetbal is emotie. En één van die emoties tijdens een wedstrijd kan frustratie zijn. Frustratie door een scheidsrechter die in onze rood gele ogen zijn werk niet goed doet, een tegenstander die tijd rekt of gemene overtredingen maakt, of frustratie als een wedstrijd gewoon niet lekker gaat. Deze frustratie uit zich soms in spreekkoren. Aan de ene kant is dat begrijpelijk, een uitlaatklep. Aan de andere kant is het onsportief, kwetsend en zeer ongewenst. Spreekkoren schaden onze club. Het jaagt sponsors weg en kan leiden tot sancties van de KNVB, financieel of misschien nog erger.

Go Ahead Eagles doet er alles aan om spreekkoren tegen te gaan. Naast de bekende oproepen van de stadionomroeper voor de wedstrijd tegen spreekkoren, wordt deze oproep ook getoond op de lichtkrant in het stadion. Als spreekkoren toch voorkomen, wordt opnieuw omgeroepen om dit niet te doen. In het uiterste geval wordt de wedstrijd door Go Ahead Eagles stilgelegd, zoals vorige week bij de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport het geval was. Go Ahead Eagles voert hiermee de regels van de KNVB uit, om zoveel mogelijk te voorkomen dat er sancties worden opgelegd. De Supportersraad steunt deze werkwijze.

De Supportersraad is tegen spreekkoren. En het al dan niet meedoen aan spreekkoren hebben wij als supporters, zelf in de hand. Laat je in de hitte van de strijd niet meeslepen maar gebruik je energie om Go Ahead Eagles te steunen op een positieve manier. Of zorg dat je door mee te zingen met een ander lied de spreekkoren overstemt, als die toch ontstaan. Er is maar één manier die kans van slagen heeft om het tij van een slecht lopende wedstrijd te keren, en dat is onze jongens op het veld onvoorwaardelijk steunen.

——————————————————————————————————————————————

Jong Oranje tegen Jong Luxemburg

in de Adelaarshorst op 6 september


Op dinsdag 6 september wordt in de Adelaarshorst de WK Kwalificatiewedstrijd Jong Oranje – Jong Luxemburg gespeeld. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Ticketbox en kosten 8 euro. Op de wedstrijddag is er kaartverkoop aan de kassa vanaf 17:30 uur. De wedstrijd begint om 18:30 uur. Kijk ook op de website van Go Ahead Eagles voor meer informatie:

www.ga-eagles.nl

Voorafgaand, tijdens en na de wedstrijd mag in de Adelaarshorst niet gerookt worden. Dit is eenmalig omdat het een wedstrijd van Jong Oranje is. Het rookverbod geldt voor alle wedstrijden van alle Oranje elftallen. Bij de thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles tegen BV Veendam op 9 mag dus gewoon weer worden gerookt.

——————————————————————————————————————————————

Donderdag 4 augustus 2011


Supportersraad roept supporters op geen

parkeeroverlast te veroorzaken

Als tijdens wedstrijden parkeeroverlast wordt veroorzaakt door supporters van Go Ahead Eagles, kan dit irritatie geven bij de buurtbewoners. Het is in het belang van ons allemaal om dit te voorkomen en zoveel mogelijk te zorgen dat buurtbewoners en supporters met plezier terugkijken op wedstrijdavonden.
De Supportersraad roept daarom iedereen op om zoveel mogelijk met andere vervoersmiddelen naar het stadion te komen voor de wedstrijd tegen Telstar, maar ook naar de andere wedstrijden.
Gratis met bus is een prachtig alternatief, dankzij het royale aanbod van Syntus, partner van Go Ahead Eagles. Zie ook onderstaand artikel uit de nieuwsbrief Go Ahead Eagles. Heb je geen alternatief voor de auto? Zorg dan dat je parkeert op een daarvoor bestemde plaats en bespaar jezelf daarmee ook een eventuele bekeuring.

Veel plezier gewenst aan iedereen tijdens de wedstrijd tegen Telstar.

Gratis met de Syntus bus naar GAE

In samenwerking met Partner Syntus Overijssel kan Go Ahead Eagles haar trouwe supporters ook dit seizoen weer een fraaie service aanbieden. Op vertoon van uw seizoenkaart kunt u op wedstrijddagen gratis gebruik maken van de Syntus bussen. Op alle lijnen van Syntus in de regio Overijssel/Gelderland kunt u vanaf drie uur voor de wedstrijd op vertoon van uw seizoenkaart naar de Adelaarshorst reizen en uiteraard kunt u ook na afloop weer op vertoon van uw kaart gratis naar huis. Daarmee bespaart u niet alleen vervoerskosten, maar ook een zoektocht naar een parkeerplaats in de omgeving van het stadion.
Wilt u weten of er ook een bus uit uw stad of dorp naar De Adelaarshorst rijdt?
Kijk dan op de website www.syntus.nl

——————————————————————————————————————————————

Maandag 18 juli 2011

Bezoek de Supportersraad op de open dag

De Supportersraad bestaat uit een groep betrokken supporters die zich met plezier vrijwillig inzetten om de supporters van Go Ahead Eagles te vertegenwoordigen. Zo heeft de Supportersraad een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het uitreisreglement. Daarnaast is er veel aandacht voor de faciliteiten in de Adelaarshorst, van de kwaliteit van het geluid tot het plaatsen van een wand bij de urinoirs naast de Brinkgreverwegtribune. Onlangs is op verzoek van de Supportersraad de camera, die wat hinderlijk aan een hoge paal achter het doel voor de Brinkgreverwegtribune was bevestigd, verplaats naar een van de achterpalen van het doel zelf zodat deze minder in de weg zit.

Op dit moment wordt door leden van de Supportersraad in samenwerking met onder andere vertegenwoordigers van Go Ahead Eagles, hard gewerkt aan de totstandkoming van een Supportersbeleidsplan. Dit plan zal onder meer laten zien wat de ambities van Go Ahead Eagles zijn, ten aanzien van de supporters. Daarnaast kijken en denken we als Supportersraad ook mee met de ontwikkeling van de plannen voor de verbouwing.

Tijdens de open dag op aanstaande zondag 24 juli, is er bij de stand van de Supportersraad gelegenheid om te praten met de leden. Daarnaast nodigen we graag iedereen uit om ideeën, vragen of suggesties over de verbouwingsplannen of andere supporters gerelateerde zaken, in te dienen bij de Supportersraad. Hierbij krijg je ook een kleine attentie.

Heb je een idee, vraag of suggestie, of wil je misschien zelf lid worden van de Supportersraad en meepraten over deze onderwerpen? Kom dan even langs bij de stand van de Supportersraad op de open dag van Go Ahead Eagles!

Tot ziens op de open dag.

——————————————————————————————————————————————

Voor oudere nieuwsberichten zie: http://www.sr-gae.nl/archief/

 

Improve Your Life, Go The myEASY Way™

De bijdrage van de Supportersraad aan de open dag van Go Ahead Eagles is mede mogelijk gemaakt door:

|| Website door: V. Lieftink || Powered by: Wordpress ||